Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de Vereniging Goud- en Zilversmeden. (AV CZ/98, februari 2010)

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product.
Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product.
Overeenkomst: Overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk.
Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.
Product: Juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument.

Algemeen

ARTIKEL 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.
 2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
 3. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren
 4. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is
 5. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is

ARTIKEL 4 – De prijs

 1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeen­ gekomen prijs. De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

ARTIKEL 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer.
 2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 6 – De betaling

 1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeen-gekomen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.

ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd

 1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.
 2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn.

Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.
 2. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeen-gekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden).

ARTIKEL 9 – Conformiteit

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 10 – Garanties

 1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrek-kige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.
 2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van ver-anderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven handelsgarantie.

ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid

 1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het betreffende Product.
 3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van een Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van de Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de Ondernemer verschuldigd is of zal worden.
 4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan, heeft de Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot open-bare verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 17. De Ondernemer zal de Consument;
  1. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn, tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie maanden) of
  2. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regi-onaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.
 1. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de ver-koop van het verpande Product de vorderingen van de Ondernemer overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen.
 2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op €12.500,- per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een Product.
 3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient de Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het Product.
 4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument uitbetaald.
 5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Overeenkomst op afstand

ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand

 1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:
  1. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
  2. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
  3. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
  4. de eventuele kosten van aflevering;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
  6. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op afstand;
  7. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
 2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer.
 3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
 4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
 5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
 6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de volgende gegevens:
  1. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
  2. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
  1. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking kunnen staan;
  2. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;
  3. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde;
  4. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
  5. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;
  6. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
 7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.
 8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Onder-nemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van Producten geldt het volgende:

 1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.
 1. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de Consument.
 2. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de meer-kosten te bespreken indien:
  1. de richtprijs van een Product meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
  2. de richtprijs van een Product niet meer dan €€100,- bedraagt en met meer dan €20,- wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.
 1. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.
 2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom

De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet toegestaan.

Klachten en geschillen

ARTIKEL 17 – Klachten en bemiddelingsregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.
 2. Indien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn klacht vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904, 2270 AX Voorburg, tel. 070 386 62 48 voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie (zie artikel 18). Indien de klacht is voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument zijn geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat de bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.

ARTIKEL 18 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of Producten, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling geno-men, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend en vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van de consument niet naar tevredenheid door de ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken is opgelost.
 3. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencom-missie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillen-commissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 19A – Nakomingsgarantie NJU

 1. De NJU staat ervoor garant dat de Ondernemer, lid van de NJU, het bindend advies nakomt binnen twee maanden na verzending hiervan, tenzij de Onder-nemer in die tijd besluit om het bindend advies ter toetsing aan de rechter voor te leggen. De garantstelling van de NJU herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dat blijkt in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. De NJU keert per bindend advies aan de consument uit een bedrag tot maximaal € 10.000,-. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt het maximumbedrag uitgekeerd en biedt de NJU de consument aan voor het meerdere zijn vordering aan de NJU over te dragen. De NJU zal vervolgens op eigen naam de betaling daarvan in recht vragen ter voldoening aan de consument.
 3. De NJU verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
  • aan het lid is surséance van betaling verleend;
  • het lid is failliet verklaard
  • de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NJU aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 19B – Nakomingsgarantie VGZ

De leden van de VGZ dienen op eerste verzoek tot genoegen van de Stichting per te behandelen geschil in de vorm van een geldsom een garantie te verstrekken hetzij door het verstrekken van een bankgarantie volgens het model van de Stichting hetzij een zodanig bedrag aan de Stichting te betalen dat tot genoegen van de Stichting kan dienen als zekerheid voor de nakoming van de uitspra(a)k(en) van de Commissie. Bij in gebreke blijven daarvan zal de VGZ op eerste verzoek van de Stichting overgaan tot het met onmiddellijke ingang beëindigen van het lidmaatschap van de ondernemer van de VGZ.

De behandeling van het geschil kan worden gestaakt bij gebreke van het verstrekken door de ondernemer van de zekerheidstelling van de nakoming van de uitspraken.

Slotbepalingen

ARTIKEL 20 – Afwijking

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 21 – Wijziging

De brancheorganisaties NJU/VGZ zullen deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 22 – Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten

 1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer een Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen 4 lid 2, 17, 18 en 19.
 2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer bevoorraadt en/of Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren (business-to-business).

Deze Algemene Voorwaarden van de NJU/VGZ zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2011.